Osobní rozvoj

Cíle předmětu

Cíle předmětu obsahují osvojení poznatků a dovedností, směřujících k cílevědomému zvládání osobního rozvoje, řízení vlastní kariéry, případně průpravy na budoucí manažerské působení studentů HA. Je zaměřen na utváření aktivních postojů k vlastní studijní a profesní dráze a k přijímání odpovědnosti za ni. Předmět vychází z pojetí rozvoje kariéry jako celoživotního procesu, směřujícího ke kultivaci individuálního pracovního života.

Struktura a obsah

Hodina výuky Obsah
1. Úvod do předmětu, požadavky předmětu, výběr koučů a mentorů. Osobní rozvoj a efektivita (plány osobního rozvoje).
Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
2. Osobní, profesní a manažerský rozvoj v kontextu programu HA
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
3. Individuální aktivita: Mentoring – domluva a realizace osobních setkání, upřesnění místa a času podle domluvy s mentory.
4. Workshop ke koučování
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
5. Rozvoj kariéry
Mgr. Marcela Pechláková, Learning & Development Senior Manager
6. Umění prezentace: Jak efektivně komunikovat své přednosti v pracovním kontextu
Ing. Radka Kralovičová, Senior Recruitment Consultant
7. Koučování: Individuální koučování a „peer“ koučování (viz dole)
8. Týmová aktivita: „Peer coaching“
přesný čas i místo podle domluvy trojic studentů
9. Vstup na pracovní trh
Ing. Lukáš Krupka, Customer Logistics Cluster Leader Czech & Slovak Republic
10. Závěrečná rozprava k odevzdaným podkladům, zhodnocení zkušeností s individuálními plány osobního rozvoje
Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

Požadavky na ukončení předmětu

1) Aktivní účast na výuce (povolena 1 absence), absolvování ukázkového mentoringu, individuálního koučovacího sezení a „peer“ koučování. (Pozn.: Podmínkou uznání mentoringu je potvrzení mentora o setkání s jeho podpisem, s uvedením místa, data a doby trvání mentoringu).

2) Písemné (resp. elektronické) podklady (posílejte na: tereza.kralova@vse.cz):

• Plán osobního rozvoje – tvorba individuálního plánu rozvoje, včetně návrhu
konkrétních kroků a metod ověřování jejich postupného dosahování, průběžná práce s
plánem osobního rozvoje. Závěrečná písemná reflexe postupu a výsledků při
naplňování cílů.
• Plán osobního rozvoje
• Stručný záznam z koučovacího workshopu, individuálního koučování a peer coachingu
• Závěrečná písemná reflexe naplnění cílů plánu osobního rozvoje
• Vytvoření časového plánu absolvování celého programu HA
• Vytvoření orientačního rozvojového plánu kariéry (stručně a flexibilně) zaslat na e-mail
• Kritická reflexe vybrané publikace, tematicky spojené s předmětem zaslat na e-mail (ze seznamu doporučené literatury nebo podle individuálních návrhů)
• Potvrzení o realizaci setkání s mentorem/mentorkou.