Studijní předpisy

Účast v programu Honors Academia se řídí Studijními předpisy HA.

Studijní předpisy Honors Academia

Obsah:

 1. Struktura vedení Honors Academia
 2. Studentský tajemník
 3. Přijetí studenta
 4. Poplatek za studium
 5. Průběh studia
 6. Struktura studia
 7. Hodnocení předmětů
 8. Registrace předmětů
 9. Registrace projektů
 10. Absolvování programu
 11. Omlouvání z předmětů
 12. Penalizace za neúčast na výuce

 

1. Struktura vedení Honors Academia

1.1.   Vedení programu Honors Academia (dále HA) má na starost Kolegium HA.

1.2.   Členy Kolegia HA jsou garant a akademický ředitel programu, administrátor programu a studentský tajemník.

1.3.   Kolegium se schází minimálně jednou měsíčně po předchozí pozvánce administrátora programu.

 

2. Studentský tajemník

2.1.   Studentský tajemník (dále tajemník) je zástupcem studentů reprezentujícím jejich zájmy na Kolegiu.

2.2.   Kandidáti na tajemníka se hlásí do posledního dne výuky v zimním semestru (viz Harmonogram akademického roku FPH VŠE) na pozici Tajemník e-mailem předchozímu tajemníkovi a administrátorovi programu.

2.3.   Nový tajemník je vybrán vedením a jmenován Kolegiem na začátku letního semestru.

 

3. Přijetí studenta

3.1.   Studijní program HA je určen  studentům od ukončeného třetího semestru bakalářského studia, v případě odpovídajícího profilu a splnění podmínek přijímacího řízení může vedení programu povolit účast i dalším uchazečům o studium.

3.2.   Výběrové řízení se řídí kritérii, která jsou garantem programu zveřejněna na webových stránkách honors.vse.cz vždy nejpozději dva měsíce před jeho konáním. O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhodne výběrová komise do 7 dnů od konání výběrového řízení.

3.3.   Podmínkou přijetí do programu HA je absolvování min. 3 semestrů bakalářského studia, dále pak prokázání jazykové znalosti anglického jazyka a druhého cizího jazyka a úspěšné absolvování výběrového řízení.

3.4.   Zápis přijatého studenta do programu je podmíněn uhrazením poplatku za studium na účet VŠE v Praze (viz bod 4 Poplatek za studium).  V případě neuhrazení poplatku za studium do 30 dnů ode dne přijetí uchazeče do programu nebude uchazeč zapsán do programu.

3.5.   Přijatý student je povinen vyplnit kontaktní údaje do informačního systému a udržovat je aktuální po celou dobu studia (telefonní kontakt, studované obory a kontaktní adresu).

3.6.   Zapsaní studenti nemají z titulu účasti v programu HA výhody studenta VŠE v Praze ani jiné vysoké školy v České republice.

3.7.   Nástupem do programu student souhlasí s Etickým kodexem VŠE.

 

4. Poplatek za studium

4.1.   Poplatek za studium je využíván účelně na aktivity přímo spojené s HA, zejména pak na exkurze, cestovné atd.

4.2.   Poplatek je považován za souhlas studenta s jeho účastí v programu a je nevratný.

4.3.   Výše poplatku je oznámena na stránkách honors.vse.cz vždy v okamžiku zveřejnění kritérií výběrového řízení.

4.4.   V případě závažných sociálních důvodů je možné poplatek za studium rozdělit na splátky, přičemž o této možnosti rozhoduje administrátor programu na základě osobní písemné žádosti studenta do 15ti dnů od jejího podání.

 

5. Průběh studia

5.1.   Studenti HA jsou povinni absolvovat studium v celé struktuře doporučeného studijního programu (viz bod 6 Struktura studia).

5.2.   Student je povinen v rámci studia HA získat celkem 100 kreditů.

5.3.   V každém semestru je student povinen získat minimálně 15 kreditů, za celý akademický rok pak musí získat minimálně 40 kreditů, jinak je mu udělena žlutá karta (viz bod 12 Penalizace za neúčast).

5.4.   Pokud student získá 50 kreditů, je mu umožněn přednostní zápis předmětů (viz bod 8 Registrace předmětů).

5.5.   Za předměty zapsané nad rámec povinných kreditů v jednotlivých kategoriích se studentovi kredity nepřipočítávají.

5.6.   V kategorii A, B, C, E je student povinen absolvovat všechny předměty a kurzy. V kategorii D je student povinen absolvovat předměty nebo kurzy v hodnotě alespoň 40 kreditů.

5.7.   Jednotlivé zkoušky jsou hodnoceny podle bodu 7 Hodnocení předmětů. Každou zkoušku lze v případě neúspěchu jednou opakovat. V případě dalšího neúspěchu je možné si zapsat neúspěšný předmět opakovaně.

5.8.   Doba studia činí 4 semestry. Zapsaný student může na základě žádosti ze závažných důvodů požádat o prodloužení studia u administrátora programu. V této žádosti je nutné uvést počet semestrů, o které chce student studium prodoužit, a plán studia na tyto semestry.

5.9.   Pokud student splní veškeré studijní povinnosti, může studium ukončit i v době kratší než 4 semestry.

5.10. Absolvování programu je podmíněno úspěšným ukončením všech předepsaných předmětů a aktivit. Podmínky zakončení programu a získání oficiálního certifikátu VŠE o absolvování programu Honors Academia viz bod 10 Absolvování programu.

6. Struktura studia

6.1.   Předměty skupiny A: Základní znalosti úspěšného manažera (povinnost získat 21 kreditů)

Předmět Kreditová dotace
Management mezinárodních a interkulturních týmů 7 kreditů
Strategický HR management 7 kreditů
Nové drivery marketingu 7 kreditů

6.2.   Předměty skupiny B: Rozvoj měkkých dovedností (povinnost získat 31 kreditů)

Předmět Kreditová dotace
Osobní rozvoj 7 kreditů
Leadership Skills 7 kreditů
Prezentační a komunikační dovednosti 7 kreditů
Vyjednávání 5 kredity
Etiketa 5 kredity

6.3.   Předměty skupiny C: Business projekt

Předmět Kreditová dotace
Business projekt 8 – 12 kreditů

6.4.   Předměty skupiny D: Volitelné aktivity

Předmět Kreditová dotace
Wealth Management 5 kreditů
Cesta Businessem – když to nejde jinak 5 kreditů
Excelentní procesy v podikovém businessu 5 kreditů
Podníkání, startupy, inovace 5 kreditů
Excelence v Sales managementu 5 kreditů
Business Consulting 5 kreditů
B2B Obchod v praxi pro 21. století 5 kreditů
Osobní branding 5 kreditů

6.5.    Předměty skupiny E:

Odborná konference Honors Academia 4 kredity
Zahraniční exkurze 5 kreditů

 

7. Hodnocení předmětů

7.1.   Konkrétní podobu zkoušky určuje vždy garant předmětu, a to na počátku výuky daného kurzu v daném semestru.

7.2.   Předměty v kategoriích A, B a C (kromě Etikety) jsou hodnoceny následovně:

–      1 – výborně (pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů)

–      2 – velmi dobře (pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů)

–      3 – dobře (pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů)

–      4+ – nevyhověl s možností opravy (pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení vyučujícího, student má možnost opakování)

–      4 – nevyhověl (pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+)

–      O – omluveno (pokud student z důvodů hodných zvláštního zřetele nemohl splnit studijní povinnost apředmět mu byl omluven)

–      N – neomluveno (student se nedostavil na danou akci) – viz bod 12 Penalizace za neúčast na výuce.

 

8. Registrace předmětů

8.1.   Základní nabídka předmětů je vypisována vždy před začátkem každého semestru, nicméně předměty jsou dle aktuálních možností vypisovány rovněž v průběhu semestru.

8.2.   Základní nabídka předmětů pro jeden akademický rok je zveřejněna v interním studijním systému.

8.3.   Minimální počty kreditů upravuje bod 5 Průběh studia. Pokud student nezíská dostatečný počet kreditů, dostane žlutou kartu (viz bod 12 Penalizace za neúčast na výuce).

8.4.   Studenti mohou využít aplikaci„hlídací pes“, pokud je kapacita žádaného předmětu zaplněna. V případě uvolnění kapacity na předmětu hlídací pes automaticky zapíše dalšího studenta v pořadí a informuje ho o tomto kroku e-mailem. Toto přihlášení je pak závazné.

8.5.   Studenti si v předem známém termínu registrací předmětů zapisují předměty ve dvou kolech. Hodinu před oficiálním začátkem registrací si mohou studenti s více než 50 kredity vybrat nabízené kurzy z předmětových skupin, ve kterých ještě nemají splněný počet kreditů či četnost opakování požadovanou k úspěšnému absolvování programu. V čas oficiálního zápisu jsou nabízené kurzy k dispozici všem studentům bez ohledu na celkové množství splněných kreditů. Studenti si mohou zapisovat předměty z kategorie C nad rámec minima nutného k úspěšnému ukončení studia.

8.6.   Informace o plánovaném spuštění registrace předmětů je ohlášena v minimálně týdenním předstihu e-mailem. Pokud je předmět vypsán mimořádně, může být tato doba zkrácena.

8.7.   Seznam vypsaných předmětů pro daný semestr včetně časového harmonogramu je k nahlédnutí v registračním systému již před samotným spuštěním registrací.

8.8.   Po přihlášení do systému student u každého předmětu vidí nejdříve možné i nejpozdější datum registrace. Studenti se mohou v tomto vymezeném období libovolně přihlašovat a odhlašovat.

 

9. Registrace projektů

9.1.  Studenti jsou během studia v programu HA povinni zpracovat projekt u partnerské společnosti.

9.2.  Projekt je týmově a dlouhodobě zpracovávaný praktický problém ve spolupráci se zadávající firmou, s konkrétními výstupy pro danou firmu.

9.3.  Registrace na projekt probíhá prostřednictvím registračního formuláře na stránkách programu.

9.4.  Po přihlášení k vypsanému projektu, příp. po vyjádření zájmu o vypsání projektu, jsou studentovi e-mailem zaslány strukturované informace k postupu a veškeré potřebné dokumenty.

9.5.  Projekt je studentům uznán na základě včasného dodání řádně vyplněných a Garantem projektu z firmy podepsaného dokumentu

 • „Potvrzení o zpracování projektu“ – kde je stanoven i počet získaných kreditů. Potvrzení je dodáno nejpozději do 14ti dnů po ukončení projektu.

9.6.  Realizace projektu je plně v režii studentů HA včetně veškeré komunikace s firmou.

10. Absolvování programu

10.1. Program HA je zakončen závěrečnou klasifikovanou rozpravou před komisí. Členy komise jsou zástupci vedení programu a zástupci vybraných absolventů programu.

10.2. Termíny závěrečných rozprav jsou vyhlášovány jednou ročně e-mailem, pro přihlášení na konkrétní termín je nutno kontaktovat administrátora programu.

10.3. Týden před termínem závěrečných rozprav je student povinen dodat administrátorovi programu elektronickou verzi Portfolia projektů, na kterých se podílel v průběhu svého studia v programu HA.

10.4. K závěrečné rozpravě je student povinen přinést vytištěnou verzi Portfolia projektů v kroužkové vazbě, tato verze mu bude po skončení obhajoby vrácena. Smyslem vytvoření portfolia není jen formální ukončení programu Honors Academia, slouží i jako shrnutí výsledků studenta v programu HA a opora pro další profesní a osobní rozvoj.

10.5. Závazná struktura Portfolia projektů:

–      úvodní list

–      obsah portfolia, včetně seznamu projektů

–      manažerské shrnutí obsahu projektů – tj. shrnutí předmětu a cílů zpracovaných projektů o rozsahu jedné, max. dvou (normovaných) stran textu

–      výstupy jednotlivých projektů v plném znění

–      závěrečné osobní shrnutí – tj. vyjádření studenta HA, jak využije zkušeností, znalostí a dovedností z HA a z práce na projektech k profilaci své další profesní dráhy.

10.6. K rozpravě si student připraví ústní vystoupení k závěrečnému osobnímu shrnutí na maximálně 10 minut. Očekává se plynulý ústní projev bez podpory technických zařízení.

10.7. Certifikát VŠE v Praze o absolvování programu Honors Academia obdrží student na nejbližším slavnostním setkání, po tomto termínu si ho může vyzvednout u administrátora programu.

10.8. Student absolvuje s vyznamenáním, pokud studium ukončí se studijním průměrem 1,0.

11. Omlouvání z předmětů

11.1. Omluva z předmětu je možná pouze v případě, kdy nastala nepředvídatelná situace, která brání studentovi v řádné účasti na zapsaném předmětu, ze kterého se již nemůže přes interní informační systém odhlásit.

11.2. Omluva z důvodu „pracovní povinnosti“ není uznávána jako závažný důvod pro omluvení neúčasti na předmětu, neboť studenti mají před ukončením registrace předmětů dostatek času naplánovat si svou agendu.

11.3. Omluvu je nutno adresovat administrátorovi programu v písemné podobě.

11.4. Pokud se student zapsaného kurzu nezúčastní a nemá předem vyřízenu omluvu, je jeho neúčast neomluvena a student získá ohodnocení „N” (viz bod 7 Hodnocení předmětů). Současně mu je přidělena žlutá karta (viz bod 12 Penalizace za neúčast na výuce).

12. Penalizace za neúčast na výuce

12.1. Účast na studentem zapsaných předmětuech a aktivitách je povinná. Omluvená neúčast je maximálně 20%, je-li vyšší nebo zcela neomluvená, student nemůže absolvovat z daného předmětu zkoušku a je hodnocen„N“ (viz bod 7 Hodnocení předmětů).

12.2. Pokud je student na předmětu hodnocen „N“ nebo pokud nezíská dostatečný počet kreditů v daném semestru, dostane žlutou kartu.

12.3. Pokud student získá druhou žlutou kartu, je ze studia vyloučen.

12.4. Žluté karty uděluje Kolegium na návrh administrátora programu.

12.5. Pokud student na základě předem daného termínu přislíbí svou účast na exkurzi či na obdobné výjezdní akci spojené s vysokou finanční náročností pro program, avšak nakonec se události nezúčastní z jiných než zdravotních či podobně závažných důvodů (zdravotní důvody musí být doloženy potvrzením lékařem), může dojít k požadování úhrady zbytečně vynaložených nákladů. V takovýchto případech je student povinen uhradit zbytečně vynaložené náklady, které za něj byly programem uhrazeny. Jedná se především o výdaje za ubytování, popř. stravování a doprovodný program.

 

22. února 2024 v Praze

doc. Ing. David Říha, Ph.D.