Předměty

V Honors Academia jsou vyučovány předměty v pěti kategoriích, které se liší rozsahem, délkou a formou. Všechny předměty najdete ve Studijním plánu včetně kreditů a semestru, ve kterém se daný předmět vyučuje.

Co můžete od předmětů čekat, a kdo vás jimi provede? Rozbalte si předmět, který vás zaujal a čtěte dál. O jednotlivých lektorech se dozvíte více v sekci Lektoři.

Lektoři: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. & Ing. Klára Vítečková

 • Intenzivní třídenní kurz zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností úspěšného mezinárodního manažera
 • Přibližuje problémy a výzvy, před kterými stojí manažeři vyslaní do zahraničí a společnosti, které působí v mezinárodním prostředí
 • Možnosti řešení manažerských modelů (organizace, procesů a firemní kultury)
 • Akcent je kladen na kulturní specifika, vstupující do světa práce, spolupráce, byznysu a managementu
 • Prezentace manažerských modelů významných mezinárodních firem, diskuze
 • Týmová práce na projektu v oblasti managementu mezinárodní firmy

Obsah kurzu:

1.den

Manažerské modely a z nich odvozené oblasti managementu v závislosti na podnikatelské strategii mezinárodní firmy.

Výhody a nevýhody tří manažerských modelů a odvozených organizačních kultur s akcentem na interkulturní problematiku.

Specifika v oblasti managementu (výčet nejčastějších odlišností a jejich projev v managementu) závislá na kulturním prostředí země/regionu.

Kulturní standardy a kulturní dimenze, dva metodické přístupy identifikace a výkladu kulturních specifik a jejich implikace v managementu firem. Příklady. Diskuze.

Management mezinárodních/interkulturních týmů

Manažer mezinárodní firmy v zahraničí.

2. den

Řešení případových studií z oblasti interkulturního managementu – v týmech.

Prezentace firem a jejich manažerských modelů, vytvoření 3 až 5člených týmů a zadání témat projektů.

3. den

Prezentace týmových projektů, diskuze, hodnocení.

 

Lektor: Mgr. Marek Novinský, Ph.D.

Stručná charakteristika předmětu

Cyklus devíti až deseti interaktivních workshopů přibližuje z různých úhlů vybrané hlavní drivery ovlivňující vývoj a pojetí současného marketingu. Účastníci proniknou         nejen do aktuálních trendů ovlivňujících tento obor, ale odhalí i některé zavedené mýty, překážky a limity, kterým marketéři musí v tomto prostředí čelit. Kurz formuje pohled účastníků na marketing v kontextu byznysu, nehledě na jejich vstupní úroveň znalosti nebo dovedností v tomto oboru. Hlavním záměrem je zejména rozvinout vidění souvislostí, hloubku a komplexitu myšlení účastníků. Lektory jednotlivých workshopů jsou výrazné osobnosti byznysu – zkušení manažeři, podnikatelé nebo akademici – představující špičku v dané konkrétní probírané oblasti.

Obsah předmětu

  1. Role marketingu ve firmě – ideál & skutečnost.
  2. Spotřebitelé & jejich rozhodování.
  3. Marketing na B2B trzích.
  4. Pricing v konkurenčním prostředí.
  5. Strategické budování značek
  6. Marketing & sales – věčné soupeření.
  7. Kreativita & marketingová komunikace.
  8. Online & offline marketing.
  9. Marketing & inovace.
  10. Závěrečný diskusní workshop k probíraným driverům marketingu.

Lektoři: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., Mgr. Tomáš Jurčík

 • Systém řízení lidských zdrojů
  • Značka zaměstnavatele (komponenty)
  • Získávání, nábor a adaptace zaměstnanců
  • Řízení a rozvoj intelektuálního kapitálu
  • Principy motivace, řízení výkonu
 • Aktuální trendy v řízení lidských zdrojů
 • Strategie odměňování (komponenty a principy)
 • Interní spravedlnost
 • Externí konkurenceschopnost
 • Role a odpovědnost
 • Individuální motivace a řízení základní mzdy
 • Motivační složky, mimořádná odměna, benefity a komunikace

Lektoři: PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D., František Paikrt

 • Rozvoj dovedností, které představují základ pro realizaci vůdčí role manažera, tj. přesvědčování, ovlivňování a inspirování druhých ve směru k dosahování žádoucích cílů
 • Trénink dovedností jako je vyjednávání, řešení konfliktních situací a vedení týmu/skupiny při řešení problému nebo realizaci úkolu
 • Prohloubení znalosti sebe sama a ovlivnění vnímané vlastní účinnosti svého jednání v interakci s druhými
 • Během předmětu je zpracován týmový projekt ve vybrané společnosti, předmět je zakončen tréninkovým výjezdem celé skupiny

Lektor: Ladislav Špaček

 • Seminář spočívá v interaktivní přednášce a v řešení konkrétních případů společenského chování na nejrůznějších úrovních
 • Poznáte důležitou roli základních pravidel společenského chování, jejich kořeny a smysl a naučíte se je správně používat: zda usednout vlevo nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první nebo druhý, jak jíst neznámé jídlo v dobré restauraci, zda se shýbnout pro spadlou lžíci či střepy talířku, zda si vzít motýlek, nebo kravatu atd.
 • Projdeme si typy společenských událostí a jejich charakteristiku, téma přijetí a odmítnutí pozvání, společenská pravidla pro oblečení, představování, zdravení, vítání hostů, podání ruky, oslovování, tituly, hodnosti, vizitky, dary, květiny, předávání cen, přípitky a proslovy, pravidla společenské konverzace a stolování

Lektor: Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM

 • Předmět je zaměřen na kultivaci komunikačních a prezentačních dovedností a konkrétní způsoby jejich využití v manažerské praxi
 • Obsahem je rozvíjení dovedností v oblasti komunikace a praktický nácvik prezentačních dovedností s přednostním zaměřením na komunikační dovednosti nezbytné pro výkon manažerské pozice v našem i mezinárodním kontextu, tedy v českém i anglickém jazyce
 • Součástí kurzu jsou individuální i týmová cvičení, modelové situace, videotrénink a zpětná vazba

Lektor: Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

Cíle předmětu

Cíle předmětu obsahují osvojení poznatků a dovedností, směřujících k cílevědomému zvládání osobního rozvoje, řízení vlastní kariéry, případně průpravy na budoucí manažerské působení studentů HA. Je zaměřen na utváření aktivních postojů k vlastní studijní a profesní dráze a k přijímání odpovědnosti za ni. Předmět vychází z pojetí rozvoje kariéry jako celoživotního procesu, směřujícího ke kultivaci individuálního pracovního života.

Struktura a obsah

 1. Úvod do předmětu, požadavky předmětu, výběr koučů a mentorů. Osobní rozvoj a efektivita (plány osobního rozvoje).
 2. Osobní, profesní a manažerský rozvoj v kontextu programu HA
 3. Individuální zpětná vazba k diagnostice z výběrového řízení
 4. Workshop ke koučování
 5. Individuální aktivita: Mentoring
 6. Individuální koučování profesionálním koučem
 7. Týmová aktivita: “Peer” koučování,
 8. Vstup na pracovní trh
 9. Rozvoj kariéry
 10. Téma k výběru: well-being / sociální interakce / postoje
 11. Závěrečná rozprava k odeslaným podkladům, zhodnocení zkušeností s individuálními plány osobního rozvoje

Lektor: Mgr. Martin Konečný

Obsah

Většina lidí má představu, že úspěšné vyjednávání je založeno na schopnosti dobře argumentovat a snaze za každých podmínek dosáhnout svého. Opak je pravdou. Manažer, obchodník a zároveň psycholog Martin Konečný vám během kurzu na praktických příkladech ukáže, že právě otázky jsou to, co řídí vyjednávání a pomáhá dosáhnout lepších výsledků. Naučíte se, jak být „tvrdý“ z hlediska vyjednávaného výsledku a „měkký“ z hlediska vztahů k druhé straně. Také se dozvíte různé techniky, strategie, tipy a triky, jak jednoduše a lépe vyjednávat a efektivně ovlivňovat rozhodnutí druhé strany. Všechny tyto věci si budete moct prakticky vyzkoušet a procvičit. A dostanete zpětnou vazbu ke svému vlastnímu stylu vyjednávání a doporučení pro zlepšení.

Naučíte se

 • efektivně připravit na různé typy vyjednávání
 • pracovat s ústupky a mapovat zónu dohody
 • vést vícepoložkové vyjednávání a dosáhnout maximálního zisku pro sebe a také pro druhou stranu
 • mapovat priority druhé strany a efektivně ovlivňovat rozhodnutí druhé strany
 • posílit své alternativní řešení k případné nedohodě
 • efektivně pracovat s argumenty a zvládat námitky druhé strany
 • klást ty správné otázky
 • dohodnout se s druhou stranou
 • přesvědčit druhou stranu
 • zefektivnit své vyjednávací schopnosti
 • používat speciální vyjednávací techniky
 • vyhrát vyjednávání a zároveň si udržet dobré vztahy

 

Lektoři: Jiří Vychytil, Tomáš Gross (Partners)

Cíl předmětu:

Absolvent předmětu Wealth Management rozumí procesu získávání a péče o klienty v oblasti Wealth Management.

Zná nástroje, které by měl a neměl svým klientům doporučovat. Ví, jakým způsobem se může uplatnit ve světě Wealth Managementu ať již při studiu VŠ nebo po něm.

Je schopen použít dovednosti a znalosti pro práci ve Wealth Managementu.

Absolvent předmětu umí sestavit vlastní růstové portfolio, které dodržuje základní principy Wealth Managementu.

Obsah předmětu

 • Úvodní hodina – Očekávání, Teorie finančního trhu, Základy podnikání, vliv AI na odvětví
 • Druhá hodina – Základní finanční aktiva a práce s nimi, Akvizice, Sestavení portfolia pro běžné klienty, sestavení vlastního portfolia
 • Třetí hodina – Práce s prémiovými klienty, Podnikání ve Wealth managementu
 • Zkouška – Sestavení a prezentace portfolia na míru modelového klienta

Lektor: doc. Ing. David Říha, MBA, Ph.D. a externisté – TOP manažeři z partnerských firem FPH

 • Prakticky orientovaný předmět s cílem zprostředkovat studentům osobní setkání s excelentními osobnostmi a vedoucími manažery z oblastí marketingu a salesu národních a mezinárodních společností
 • Na základě příběhů, úspěchů a neúspěchů externistů inspirovat studenty v jejich stávající i budoucí (nejen) pracovní kariéře
 • Předmět je rozdělen do 3 dnů
 • Setkání se uskuteční v sídlech partnerských společností a na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • Očekává se aktivita na seminářích a vypracování závěrečné prezentace a její obhajoba

Lektor: David Duroň

Cíl kurzu:

Hlavním cílem tohoto kurzu je sdílet s účastníky business cestu plnou výzev a příležitostí, založenou na reálných podnikatelských příbězích mluvčího. Cílem je ukázat účastníkům business priority, jak pozitivní tak ty negativní, výzvy, které mohou vzniknout při zakládání společnosti, budování vize, definování strategie a následné uvádění strategií na trh. To sebou nese také odvážná rozhodnutí, jak dobrá, tak špatná – a těm se budeme hlavně věnovat. Přednášky jsou strukturovány a seřazeny chronologicky tak, jak po většinou vypadá životní cyklus firmy.

Obsah kurzu:

 1. Marketingová segmentace
 2. Vytvoření produktové strategie
 3. Uvádění firemní strategie
 4. R&D – Evoluce / revoluce / přežít
 5. HR – nabrat správné lidi
 6. Přístup k distribuci
 7. Strategic Case Studies
 8. Psaný text

Lektor: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Popis:

 Objednáte si vysněný mobil, ale firma produkt nedoručí. Platíte si našlapaný internet, ale dodávaná služba vázne. Podobné situace se nám stávají pořád. Ale proč? Dnešní       business se totiž skládá ze stovek procesů, o které musíme z pohledu podniku pečovat a zdokonalovat je řízením kvality (pomocí takzvaného a trochu tajemného Quality Assurance & Operational Excellence). Tím minimalizujeme možná rizika, zvyšujeme produktivitu, doručujeme ty správné produkty či služby pro uspokojení našich zákazníků. Zároveň eliminujeme plýtvání a zefektivňujeme využívání zdrojů, což současné podniky potřebují. Předmět tak nabízí know-how o moderním řízení excelentního businessu, a umožňuje nám porozumět aspektům zvyšování jeho kvality.

Obsah:

 1. Principy: Úvodem se zaměříme na základní myšlenky excelentního businessu, analytiku rizik nebo nastavování standardů pro dosažení kvality.
 2. Nástroje: Seznámíme se s nástroji, které používáme k řízení kvality, včetně metod Six Sigma, Lean Management nebo Total Quality Management.
 3. Monitoring: Soustředíme se na monitorování a hodnocení kvality, společně s nastavením ukazatelů výkonnosti či prováděním procesních auditů.
 4. Integrace: Závěrem si navíc vyzkoušíme, jak propojit řízení kvality a procesního výkonu pro dosažení podnikových synergií a excelentního businessu.

Lektor: Ing. Michal Andera, Ph.D.

“Pojďte se spolužáky zkusit za jeden semestr vytvořit něco nového s přidanou hodnotou a funkčním business modelem.”

Předmět je zaměřený na rozvoj podnikatelských příležitostí – generování nápadů, hodnocení příležitostí, složení týmu, zákaznický výzkum, Design Thinking a Lean Startup. Tedy Předmět je určený studentům, kteří chtějí vytvářet něco nového s přidanou hodnotou nebo se podílet na práci takového týmu.

V průběhu semestru si vyzkoušíte tvorbu nového produktu, startupu nebo společensky prospěšného podnikání. Předmět je vhodný k rozvoji kreativity, týmové práce, přemýšlení o business modelech, zákaznících a uživatelích v kontextu rozvoje podnikatelských příležitostí.

V rámci semestru předmět počítá se třemi setkáními všech účastníků + konzultacemi s jednotlivými týmy.

1.Problémy: Nápady, příležitosti a business modely + brainstorming

Toto setkání bude postavené na principech human-centered design, problem-solving a customer research. Cílem je soustředit se na problémy zákazníků a z nich vycházet při hodnocení příležitostí. “Vnímají to zástupci cílové skupiny jako problém? Jak velký je z jejich pohledu tento problém? Budou ochotni platit za jeho řešení?”

Do další hodiny je úkolem zpracovat rešerši v oblasti nápadu. Nápady budeme vymýšlet ve třech oblastech: (1) Služby, (2) Výroba, (3) Společensky prospěšné podnikání.
Kolem nejpopulárnějších nápadů postavíme týmy.

2. Řešení: Experimenty a prototypování

Svět je příliš komplexní, aby bylo možné na základě sekundárních dat předpovědět přesná reakce na nový produkt. Nejlepším možným ověřením je experiment. Tedy akce, která vyvolá reakci a potvrdí naše předpoklady.
Chceme udělat něco s přidanou hodnotou pro budoucí zákazníky, co nám ukáže jejich pravděpodobnou reakci na náš budoucí produkt. Je skutečné chování zákazníků dokáže odpovědět na otázku, zda má smysl investovat energii do našeho nápadu.

Úkolem do příštího setkání je navrhnout experiment, kterým ověříme předpoklady.

3. Výsledek: Finální prezentace

Obsahem posledního setkání bude představit nápad kolegům a pozvaným hostům. Následovat bude diskuse k realizované práci a následujícím krokům.

Mezi setkáními budou probíhat konzultace. Jejich cílem bude reagovat na potřeby týmu v dané situaci a navrhovat další postup.

Lektoři: Pavel Postl, Tomáš Brabec (PKF Apogeo)

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prezentovat studentům, co znamená slovo consulting ve všech jeho světlých i temných stránkách ve všeobecném nadhledu. Následně pak primárně ze zkušenosti specifikovat profil ideální kombinace osobnostních charakteristik a predispozic k tomu, aby se student mohl danou specializací consultingu nechat plně pohltit. Ideální profil bude prezentován u predispozic na pozici auditor, externí účetní specialista, znalec (podniky, nemovitosti), daňový poradce a transakční specialista.

Obsah předmětu:

 1. Consulting obecně, prezentace pozice auditora, předpoklady a predispozice pro profesi, cesta k získání auditorského oprávnění a možnost a vhodnost získání dalších certifikací, život od trainee/juniora až po senior consultanta/manažera. Proč se stát partnerem a co k tomu potřebuji. Regulace profese a odhad budoucího vývoje.
 2. Prezentace pozice daňového poradce, externího účetního specialisty, předpoklady a predispozice pro tyto pozice, cesta k získání oprávnění daňového poradce, certifikovaného účetního, IFRS specialisty, život od trainee/juniora až po senior consultanta/manažera. Proč se stát partnerem a co k tomu potřebuji. Regulace profese a odhad budoucího vývoje.
 3. Prezentace pozice znalce na nemovitosti, znalce na podniky, předpoklady a predispozice pro profesi, ideální směr vzdělávání a aktuální a výhledové možnosti získání znaleckého oprávnění, život od trainee/juniora až po senior consultanta/manažera. Proč se stát partnerem a co k tomu potřebuji. Regulace profese a odhad budoucího vývoje.
 4. Prezentace pozice transakční specialista, předpoklady a predispozice pro tuto pozici, akcent na znalosti více oborů a přístup k zakázkám a klientům. Přístup k certifikacím a hlubší specializaci vs. polemika k tomu je v tomto oboru mít, život od trainee/juniora až po senior consultanta/manažera. Proč se stát partnerem a co k tomu potřebuji. Odhad budoucího vývoje transakčního poradenství, nové trendy.

 

Lektoři: Josef Dvořák, Veronika Šamonilová, Jan Nekolný, Kryštof Hon (SBR Consulting)

Popis kurzu:

Tento kurz trvající 12 vyučovacích hodin je navržen tak, aby studenty vybavil znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro úspěch v dynamickém světě B2B (business-to-business) obchodu v 21. století. Kurz se zaměřuje na současné strategie, techniky a osvědčené postupy pro lepší orientaci v neustále se měnícím prostředí B2B prodeje. Studenti získají komplexní porozumění B2B prodeji a rozvinou své schopnosti potřebné pro úspěch v této oblasti prostřednictvím kombinace přednášek, případových studií, skupinových diskusí a praktických cvičení.

Cíle kurzu:

Na konci kurzu budou studenti schopni:

 • Porozumět základům B2B obchodu a jeho významu v moderním obchodním prostředí.
 • Vyhodnotit obchodní situaci firmy a navrhnout efektivní řešení
 • Analyzovat a hodnotit potřeby zákazníků pro vypracování přizpůsobených prodejních strategií.
 • Demonstrovat efektivní komunikační a vyjednávací dovednosti při interakcích B2B prodeje.
 • Porozumět technologiím a analytice dat v obchodním prostředí.
 • Rozvíjet a spravovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.
 • Přizpůsobit se měnícím se trendům a výzvám v B2B prodeji.
 • Představovat a efektivně obhajovat obchodní nabídky.
 • Sebevědomě vyjednávat v obchodní situaci.

 

Lektoři: Ing. Zuzana Mráčková

Popis kurzu:
Kurz je veden interaktivním stylem a je rozdělen do tří tematických bloků:
1. Sebevědomí a budování vlastní značky
2. Sebepoznáním k úspěšné sebeprezentaci
3. Efektivní komunikace a networking
Během tří dnů se budeme intenzivně věnovat tématu osobní branding, které je úzce spjato s výkonem manažerské funkce.
Studenti budou po absolvování kurzu disponovat znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné k vytvoření osobní značky.

Obsah kurzu:
1.Sebevědomí a budování vlastní značky
První dojem – jeho důležitost a jak ho ovlivnit
Práce s nervozitou – konkrétní praktické techniky pro zmírnění nervozity
Naše hodnota – uvědomění a prezentace dosažených úspěchů
2.Sebepoznáním k úspěšné sebeprezentaci
Sebepoznání – identifikace silných a ikonických stránek osobnosti k vytvoření atraktivního
veřejného obrazu
Jak mě vnímá mé okolí – různé životní role s konzistentní linkou sebeprezentace
Sebeprezentace dle kontextu – osobní setkání vs. mediální obraz se zaměřením na
profesní síť LI
3.Efektivní komunikace a networking
Zásady efektivní komunikace – zaměření na obousměrný tok předávání informací
Správný výběr a formulace informací – s důrazem na posílení zapamatovatelnosti, ale s
respektem k naší přirozenosti
Networking – navazování kontaktů a jejich využití v praxi

Hodnocení kurzu a jeho zakončení:
60 % účast a aktivní zapojení v kurzu
20 % závěrečná esej
20 % osobní vizitka
-> Zpracování eseje a natočení finální “osobní vizitky”

Lektoři: Ladislav Jelen

Popis kurzu: Interaktivní kurz základů stavby ESG strategie firmy. Během tří dnů a dotaci patnácti vyučovacích hodin se budeme věnovat jednotlivým pilířům ESG na příkladech konkrétních firem z praxe a při zasazení problematiky do rámce legislativních požadavků.

Obsah kurzu:

Modul 1:

 • Vysvětlení pojmů, motivace firem a spotřebitelů.
 • Legislativní rámec
 • Nezávislé ratingy a návaznost na akcionáře
 • Doporučení pro stavbu ESG strategie, materiality matice
 • Role asociací a neziskových organizací
 • Průzkumy vnímání tématu
 • Zadání case study

Modul 2:

Prezentace konkrétních inspirativních projektů od klíčových partnerů Honors Academia – firem.

Katarína Navrátilová – CEO, Tesco

Ivan Tučník – sustainability & integrated projects lead, Plzeňský Prazdroj

Oblasti projektů:

Environment:

 • Uhlíková neutralita, obaly/odpady, péče o vodu, podpora biodiverzity, udržitelný dodavatelský řetězec

Social:

 • Angažovanost a odměňování zaměstnanců, diverzita a inkluze, práce s místními komunitami

Governance:

 • Propojení s komerčními výsledky, struktura vedení, práce s riziky, inovace a kvalita, etický kodex, komunikace se stakeholder

Modul 3:

 • Prezentace vypracovaných case studies
 • Zpětná vazba a udělení hodnocení
 • Exkurze výrobního závodu

Hodnocení kurzu a zakončení:

60% účast a aktivní zapojení v kurzu

40% týmové vypracování case study

 

Volitelné předměty se uskuteční při kapacitě min. 15 přihlášených studentů. Pokud se tato kapacita nenaplní, předmět vyučovaný interními lektory se v daném semestru neuskuteční. Předměty, jejichž výuku zajišťují firemní partneři programu, budou probíhat v termínech vypsaných firmou převážně v jejím sídle.